Przejdź do treści
Opinie sądowe z Zakresu rACHUNKOWOŚCI

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych

Biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Opinie sądowe z zakresu rachunkowości

Usługi księgowości śledczej polegają na analizie dokumentacji finansowo-księgowej (rachunkowej) pod kątem prawidłowości rozliczeń i kontroli zgodności z aktualnymi przepisami. Analiza taka pozwala także odpowiedzieć na pytania związane z niegospodarnością, brakami kasowymi, niezgodnościach w stanach magazynowych oraz prawidłowym momentem ogłoszenia upadłości i określeniem kiedy spółka lub inny podmiot przestał regulować swoje zaległości. Współpraca z audytorami wewnętrznymi i skarbnikami gmin/miast rozszerza usługę tego działu także na jednostki budżetowe.

Ekspertyzy z zakresu rachunkowości

Usługi księgowości śledczej obejmują analizę dokumentów finansowo-księgowych (księgowych) pod kątem prawidłowości rozliczeń oraz kontrolę zgodności z obowiązującymi przepisami. Analiza ta może również odpowiedzieć na pytania dotyczące złego zarządzania, niedoborów gotówki, rozbieżności w stanie zapasów i prawidłowego terminu upadłości, a także określić, kiedy firma lub inny podmiot przestaje spłacać to, co jest jej winne. Współpraca z Audytorem Wewnętrznym i Skarbnikiem Miasta/Gminy rozszerza zakres usług departamentu na jednostki budżetowe.

Opinia biegłego sądowego z zakresu rachunkowości

W usługi tego działu wchodzą: 
– analiza finansowa przedsiębiorstwa; 
– analiza księgowa; 
– analiza ekonomiczna; 
– analiza prawidłowości działań w jednostkach budżetowych 
– analiza bankowa; 
– analiza deklaracji podatkowych; 
– analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa; 
– analiza obiegu dokumentacji i prawidłowości zarządzeń.

Opinie biegłych sądowych - podatki i cła

Dział podatkowy zajmuje się prawidłowościami rozliczeń z instytucjami publicznymi oraz z organami podatkowymi. 

Opinie sporządzane przez niniejszy dział w celach komercyjnych dotyczą, np. szacowania ryzyka podatkowego, opiniowania umów pod względem optymalizacji podatkowej. 

W przypadku opinii na rzecz organów ścigania skupiamy się na wszelkich aspektach związanych z rozliczeniami podatkowymi, a także w przypadku sądów ustosunkowujemy się do wniosków stron i tworzymy opinie podatkowe w oparciu zarówno o polskie przepisy podatkowe jak i źródła prawa unijnego. Często nasze opinie w sprawach podatkowych są podłożem do złożenia pytań prejudycjalnych do ETS.

Opinie biegłych sądowych - ZUS i prawo pracy

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w prowadzeniu spraw kadrowo płacowych, ZUS i BHP przyczynia się do wydawania bardzo obszernych i czytelnych wyjaśnień i analiz na rzecz Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Współpracujemy z biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Analizujemy wypadki w pracy, przekroczenia norm pracowniczych, prawidłowość naliczania ZUS, list płac oraz bierzemy udział w wyjaśnieniach w sporach pracowniczych. 

W zakres usług wchodzą:

– analiza dokumentacji kadrowej
– analiza czasu pracy i dokumentacji pracowniczej
– ocena prawidłowości rozliczeń z ZUS
– opinie nt. sporów z ZUS i PIP
– obsługa wypadków w pracy i ocena dokumentacji wypadków w pracy
– tematyka ryzyka zawodowego i norm środowiska pracy (oświetlenie, zapylenie itp.).

Opinie biegłych sądowych - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Zakres usług obejmuje opis oraz opiniowanie miejsc wypadków w pracy a w szczególności:

– oględziny miejsca wypadku,
– dokumentacja fotograficzna,
– przeprowadzenie eksperymentu
– kontrola prawidłowości oświadczeń,
– badań lekarskich i dopuszczeń do stanowisk pracy
– kontrola wyposażenia zabezpieczającego podczas pracy na określonym stanowisku i inne.