Aktualności WARIDO

Przeglądasz: Najnowsze

»

3 grudnia 2015

Celem kolejnej opinii było sprawdzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości poprawności wykonania sprawozdania finansowego instytucji bankowej oraz wykazanie czy w powyższym  sprawozdaniu dokonane zostało zawyżenie wartości bilansowej aktywów oraz wyniku finansowego i czy nastąpiło bezpodstawne zaniżenie odpisów aktualizacyjnych w umowach pożyczkowych i umowach rachunku oszczędnościowego zawartych pomiędzy Kasą a jej członkami.

Więcej »

»

24 września 2015

We wrześniu między innymi zespół biegłych opracowywał opinię, której celem było ustalenie aktualnej wartości rynkowej udziałów oraz akcji spółki. Na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych dokonano wyceny przy zastosowaniu metody zdyskontowanych strumieni pieniężnych, metody porównawczej oraz księgowej. W rezultacie udało się wskazać jaka była  wartość rynkowa powyższych składników.

Więcej »

»

8 sierpnia 2015

Pomimo wakacji nasz Instytut pracował na pełnych obrotach. W sierpniu uwagę biegłych skupiła opinia, której celem było ustalenie czy umowa informatyczna zawarta pomiędzy stronami była rzetelna i czy ceny w niej uzgodnione odpowiadały cenom spotykanym w tamtym czasie na rynku usług inforamatycznych oraz czy świadczenia obu stron umowy były ekwiawalentne, czy też występowały jakieś naruszenia.

Więcej »

»

25 lipca 2015

Kolejna opinia również była bardzo ciekawa, gdyż biegli musieli ustalić wysokość zysku wypracowanego przez spółkę cywilną oraz ustalić czy dokumentacja księgowa prowadzona była w sposób rzetelny i prawidłowy, a jeśli nie to jakie nieprawidłowości można było stwierdzić i czy w związku z tym została wyrządzona jakaś szkoda, a jeśli tak to kto ją poniósł i w jakiej wysokości.

Więcej »

»

14 czerwca 2015

Zakres tematyki jaką zajmują się nasi biegli jest naprawdę bardzo szeroki i bezustannie rozwijany. Tematyką tej opinii było między innymi ustalenie, czy w oparciu o dokumentację księgową, obrót towarami pomiędzy dwoma spółkami realizowany był jedynie dokumentowo bez fizycznego przemieszczania się towaru i związany był z wykorzystaniem przez jedną ze spółek nieodpłatnie pozwoleń drugiej spółki uprawniającej ją do importu towaru po preferencyjnych warunkach oraz czy wprowadzony po wstąpieniu RP do Unii Europejskiej system pozwoleń po preferencyjnych stawkach celnych, gwarantował w praktyce osiągnięcie zysków przez podmioty, które działały w oparciu o takie pozwolenia.

Więcej »

»

24 kwietnia 2015

W kwietniu nasz Instytut otrzymał zlecenie na realizację opinii, która była bardzo złożona i dlatego też nad jej opracowaniem pracował zespół biegłych. Biegli musieli dokonać oceny rynkowej opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów budowlanych, weryfikacji otrzymanych kosztorysów inwestycyjnych, musieli dokonać analizy umów o pracę, warunków zatrudnienia i porównać je z faktyczną realizacją zadań wszystkich projektantów zatrudnionych do realizacji projektu. Dodatkowo zadaniem biegłych było zbadanie procedury stosowania przepisów prawa Zamówień Publicznych oraz czy umowa dotycząca promocyjnej kampanii internetowej była rzetelna i wywiązanie się z jej postanowień było realne. Pomimo skomplikowanej tematyki, biegli  wykonali swoją pracę znakomicie i terminowo.

Więcej »

»

24 lutego 2015

Na zlecenie Sądu nasz Instytut opracował opinię na okoliczność ustalenia zaległości Powoda z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, który wnioskował do ZUS-u o odstąpienie od zobowiązania do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tematyka opinii była bardzo aktualna i była kolejną w tym zakresie.

Więcej »

Działalność zarządu klubu sportowego »

19 listopada 2014

W listopadzie Instytut opracował opinię dotyczącą działalności członków zarządu klubu sportowego. Biegły dokonał dokładnej analizy sytuacji finansowej klubu oraz ustalił jaka była jego wartość majątku. Zgodnie z postanowieniem zweryfikowano czy majątek był wystarczający do zaspokojenia należności, przede wszystkim publicznoprawnych, a także czy brak było podstaw do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Opinia nie była obszerna, natomiast bardzo czasochłonna z uwagi na dość długi okres kompletowania dokumentacji potrzebnej do jej sporządzenia.

Więcej »

Podział majątku wspólnego »

14 listopada 2014

Biegli Instytutu zajmowali się opracowaniem opinii dotyczącej podziału majątku wspólnego małżeństwa, a w szczególności ustaleniem wysokości kwot wpłacanych i wypłacanych przez małżonków ze wspólnych rachunków bankowych przez okres paru lat. W związku z brakiem ustawowej metodologii działania w ustaleniu wartości wypłaconych środków pieniężnych ze wskazanych w postanowieniu rachunków bankowych, Biegły zastosował metodologię procedury badawczej opartej na własnym doświadczeniu zawodowym, wykorzystując dokumentację zawartą w aktach sprawy.

Więcej »

Niedopełnienie obowiązków przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej »

29 października 2014

W krótkim czasie, nasz Instytut opracował druga opinię, dotyczącą działań zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Na postawie zgromadzonej dokumentacji biegły ustalił między innymi czy procedura przeprowadzenia przetargu była prawidłowa oraz czy zarząd dokonał prawidłowego rozliczenia kosztów usługi dostarczania wody. Mimo obszernej dokumentacji opinia została oddana tydzień przed wyznaczonym terminem.

Więcej »

Podejrzenie popełnienia przestępstwa przez członka zarządu »

15 października 2014

W październiku Instytut opracował opinię dotyczącą podejrzenia popełnienia przestępstwa przez członka zarządu pewnej spółki. W trakcie analiz okazało się, że sprawa jest bardzo skomplikowana i wielowątkowa. Wnioski, które udało się wyciągnąć po opracowaniu całości, bezsprzecznie wskazały na to, że czynności wykonywane przez zarząd spółki mogły przyczynić się do wyprowadzenia środków pieniężnych z firmy. Jednym z wielu przykładów było to, że zarząd podejmował decyzje, których efektem była sprzedaż wierzytelności na podstawie cesji wierzytelności oraz udzielanie podmiotom powiązanym pożyczek krótkoterminowych. Opinia była niezmiernie ciekawa, tym bardziej, że w trakcie jej realizacji wciąż pojawiały się nowe wątki.

Więcej »

Analiza sytuacji finansowej spółki »

10 września 2014

We wrześniu biegli Instytutu analizowali sytuację finansową pewnej spółki za okres 10 lat. W toku analiz udało się ustalić jak wyglądała kondycja finansowa spółki, a w szczególności jaki wpływ na nią miały wypłaty premii przez ówczesnego prezesa zarządu oraz czy ta wypłata w jakiś sposób spowodowała uszczerbek w majątku spółki, a jeśli tak to jaki był rozmiar wyrządzonej szkody.

Więcej »

Spór w sprawie rozliczeń pomiędzy klientami »

22 sierpnia 2014

W sierpniu pomimo sezonu urlopowego udało się opracować opinię w sprawie rozliczenia opakowań zwrotnych klienta z firmą browarniczą. Firmy prowadziły współpracę handlową w ramach której nabywano towary handlowe, które znajdowały się w opakowaniach zwrotnych, natomiast wskazane opakowania, podlegały zwrotowi bądź wykupie na podstawie faktur wystawianych przez browar. Zadaniem biegłego było ustalenie rozliczenia należności stron z tytułu wszystkich dołączonych do akt faktur. Była to już druga podobna opinia jaką Instytut opracowywał w ostatnim czasie.

Więcej »

Poprawność zawarcia umowy »

21 lipca 2014

W połowie lipca Instytut opracował opinię dotyczącą poprawności zawarcia umowy zbycia i odkupienia udziałów. Zdaniem Biegłego było między innymi stwierdzenie czy podpisanie umowy było niekorzystne dla spółki, czy na poczet realizacji umowy powinna zostać zawiązana rezerwa, jaki sens ekonomiczny miała sprzedaż wierzytelności i czy istniało podejrzenie o zawarcie umowy dla pozoru. Pomimo zawiłości wielkiej szczegółowości opinia została wydana zgodnie z ustalonym terminem.

Więcej »

Opinia dotycząca działalności i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej »

16 lipca 2014

W lipcu Instytut zajmował się przygotowaniem opinii, która dotyczyła Spółdzielni Mieszkaniowej. Opinia była szeroka i wielowątkowa. Zadaniem Biegłego było ustalenie jaki był podział kompetencji, zakres uprawnień i odpowiedzialności
członków Zarządu Spółdzielni oraz poszczególnych stanowisk w komórkach organizacyjnych Spółdzielni. Oprócz tego Biegły dokonał ogólnej oceny wyników działalności Spółdzielni, sporządził zestawienie wyników oraz stanu zadłużenia ze wskazaniem na konkretny okres. Dokonano oceny prawidłowości windykacji należności czynszowych, prawidłowości rozliczenia inwestycji i dokonano oceny
terminowości regulowania zobowiązań. Ustalono również czy wystąpił problem nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi spółdzielni wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości. W dalszej
części opinii Biegły dokonał analizy prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzonych sprawozdań finansowych za określony okres.

Więcej »

Czy wystąpiło poświadczenie nieprawdy przez rzeczoznawcę majątkowego »

23 czerwca 2014

To była jedna z trudniejszych opinii jaką Instytut do tej pory realizował, gdyż już wcześniej powstały dwie sprzeczne opinie w tej sprawie. Biegły musiał poddać wnikliwej analizie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ustalić czy nastąpiło wyrządzenie szkody majątkowej przez Syndyka masy upadłościowej. Biegły musiał odpowiedzieć na wiele pytań. Musiał stwierdzić w jaki sposób wybór założeń do wyceny, likwidacja przedsiębiorstwa czy kontynuacja działalności mogła wpłynąć na wynik końcowy wyceny Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Następnie odpowiedział na pytanie czy pominięcie składników niematerialnych i prawnych w wycenie Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa upadłego mogło
znacząco wpłynąć na ostateczne oszacowanie wartości zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz czy w przypadku Zorganizowanych Części przedsiębiorstwa. Biegły mógł dopuścić się wyceny poszczególnych składników i je zsumować. To tylko parę zagadnień z długiej listy pytań, które musiały zostać poddane wnikliwej analizie Biegłego.

Więcej »

Upadłość klubu sportowego »

18 czerwca 2014

W czerwcu Instytut sporządził opinię dotyczącą kondycji majątkowej i finansowej klubu sportowego, gdzie najistotniejszą kwestią do zbadania było to czy na konkretną datę określoną w postanowieniu zaistniały podstawy do złożenia wniosku o upadłość klubu.
W związku z brakiem definicji ustawowej trwałości zaprzestania zobowiązania biegły zastosował
metodologię opartą o własne doświadczenia zawodowe i zbadał finanse przedsiębiorstwa trzy kwartały przed datą, którą poddał ocenie. Po wnikliwej analizie w subiektywnej opinii biegłego Zarząd klubu na bieżąco nie regulował zobowiązań, a wartość zobowiązań przewyższała majątek klubu, w związku z tym data wyznaczona w postanowieniu była datą, w której istniały przesłanki o zgłoszenie upadłości.

Więcej »

Rozrachunki pomiędzy kontrahentami »

8 maja 2014

Parę dni temu została opracowana opinia dotycząca rozliczenia należności pomiędzy znanym browarem a jego klientem. Na podstawie dołączonych faktur oraz faktur korygujących wykonano szczegółową analizę należności za pobrany towar i opakowania zwrotne. Opinia nie była zbyt skomplikowana dlatego też została oddana przed terminem wyznaczonym w postanowieniu.

Więcej »

Konferencja biegłych sądowych »

5 maja 2014

Tegoroczna konferencja w przeciwieństwie do poprzedniej, która zdominowana była tematyką wynagrodzeń biegłych, obfitowała w tematy związane z psychologią pracy biegłych. Dr n. med. R. Szozda przeprowadził fenomenalny wykład na temat „Psychologia i praktyka funkcjonowania biegłych sądowych w organach wymiaru sprawiedliwości”. Biegli mieli okazje dowiedzieć się jakie są zagrożenia w pracy biegłego oraz jakie cechy osobowościowe powinien posiadać dobry biegły. Jedną z podjętych uchwał było przygotowanie przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych własnego projektu ustawy o biegłych z pomocą laureatek konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie w zakresie funkcjonowania biegłych.

Więcej »

Opinia dotycząca sporu z firmą ubezpieczeniową »

23 kwietnia 2014

W zeszłym tygodniu Instytut opracował opinię, która dotyczyła sporu przedsiębiorcy z firmą ubezpieczeniową w sprawie odszkodowania za straty jakie zostały poniesione wskutek pożaru.
Spaleniu uległ żywy inwentarz i zadaniem biegłego było ustalenie wysokości strat związanych z obniżeniem produkcji.

Więcej »

Zarzuty niegospodarności zarządu spółki »

9 kwietnia 2014

Z początkiem kwietnia Instytut wydał kolejną opinię dotyczącą działań zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem badania było ustalenie kiedy spółka przestała regulować swoje zobowiązania, oraz czy zaszły przesłanki do ogłoszenia upadłości, a także czy spółka posiadała majątek lub wierzytelności a jeśli tak to na rzecz kogo i jakiego majątku się wyzbywała. Opinia została wydana w ciągu miesiąca od dnia otrzymania postanowienia.

Więcej »

Opinia na temat nieuczciwego przepływu pieniędzy »

2 kwietnia 2014

W marcu Instytut analizował prawidłowość podejmowanych działań przez spółkę komandytową oraz spółkę z o..o. Sprawdzano ekonomiczne uzasadnienie dla potencjalnych inwestorów w momencie rozpoczęcia jak i trwania współpracy. Zadaniem instytutu było również ustalenie jakie było ryzyko związane ze ściągalnością pożyczek oraz czy podejmowane decyzje przez osoby zarządzające miały ekonomiczne uzasadnienie w zakresie ponoszenia kosztów związanych z danym przedsiębiorstwem. Pomimo zawiłości i dużej ilości zagadnień Instytut wydał opinię zgodnie z terminem wyznaczonym na postanowieniu.

Więcej »

Instytucje parabankowe »

20 marca 2014

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych zajmował się ostatnio interesującą sprawą z zakresu prawa instytucji parabankowych. Na zlecenie prokuratury instytut zbadał zasadność i opłacalność prowadzenia instytucji parabankowych oraz możliwości trwałego wyprowadzania środków poprzez rejestrowanie nowych działalności. Pomimo zawiłości i wielkiej szczegółowości opinia została wydana w ciągu 2 miesięcy.

Więcej »

Podejrzane operacje gospodarcze »

23 listopada 2013

W listopadzie nasz Instytut wydał bardzo ciekawą opinię na zlecenie jednej z prokuratur na śląsku ciekawą opinię dotyczącą podejrzanego wyprowadzania gotówki przez zarząd z jednej z firm „pseudoleasingowych”. Opinia została wykonana mimo obszerności dokumentacji w 1 miesiac od zlecenia.

Więcej »

Opinia dot. celników »

25 września 2013

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych w dniu dzisiejszym zakończył opracowanie dotyczące przekupstwa ponad 50 celników jednego z polskich wschodnich przejść granicznych. Opinia polegała na opracowaniu materiałów z kilkudziesięciu akt sprawy oraz około 100 ksiąg dyżurów. Opinia z uwagi na dobrze rozplanowane prace została wykonana w ciągu dwóch miesięcy podczas sezonu urlopowego!!!

Więcej »

Współpraca z międzynarodową grupą księgową WARIDO »

18 kwietnia 2013

2 kwietnia 2013 Instytut podjął współpracę z międzynarodową grupą księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Dzięki w/w współpracy zyskaliśmy kadrę niezależnych ekspertów księgowo-podatkowych z całej Europy – także z Polski. W Polsce WARIDO Group posiada swoje oddziały w Rybniku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach oraz planowany w przyszłym kwartale oddział w Warszawie.

Więcej »

Współpraca z Adamem Marek »

30 marca 2013

Instytut nawiązał współpracę z Adamem Marek – wieloletnim szefem Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim. Pan Adam Marek jest wybitnym specjalistą z zakresu ubezpieczeń społecznych jednak jego funkcja nie pozwala zajmować się sprawami prowadzonymi przez oddział Rybnik. Współpracuje jako biegły i konsultant w sprawach ubezpieczeń społecznych i prawa pracy z wszystkimi sądami za wyjątkiem spraw w których stroną jest oddział Rybnik i podległe mu jednostki.

Więcej »

Aktualności Instytutu

  • 3 grudnia 2015
  • 24 września 2015
  • 8 sierpnia 2015

Dane kontaktowe

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.
ul. Korfantego 51/53,
Katowice 40-127
biuro@iee.katowice.pl

Co nas wyróżnia?

Zespół Ekspertów

Współpraca z zespołem ekspertów ma swoje zalety w postaci stałej dostępności, wysokiej jakości usług z uwagi na specjalizację oraz gwarancję wysokiej kultury organizacyjnej we współpracy z Sądami, Prokuratorami i Policją.

Wycena przed zleceniem

Stawkę za opinię oraz szacowaną ilość godzin określany bezpłatnie przed podjęciem zlecenia. Gwarantujemy jej dotrzymanie. W przypadku dużej ilości wydruków przed zleceniem ustalamy jak będą rozliczane te koszty nie zaskakując naszych zleceniodawców opłatami dodatkowymi.

Kadra naukowa

Nasz instytut współpracuje z kadrą naukową na śląsku oraz biegłymi z wieloletnim doświadczeniem. Nie nastawiamy się na opinie szybkie i tanie oraz nie współpracujemy z biegłymi, którzy kiedykolwiek zawiedli nasze zaufanie. Po każdym zleceniu prosimy naszych zleceniodawców o opinię o współpracy z danym biegłym.

Zapisz się do newslettera

Podaj nam swój adres e-mail jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami w oferowanych przez nas szkoleniach i usługach.


Fatal error: Class 'WYSIJA_NL_Widget' not found in /home/users/warido/public_html/iee.katowice.pl/wp-content/themes/wp-warido/sidebar.php on line 90